Aan de slag

De zomervakantie is nog volop bezig, maar langzaam maar zeker vragen mijn nevenactiviteiten weer aandacht. De komende maanden zal de Commissie Toezicht op de financien van politieke partijen werk geven. Daarnaast zullen ook het bestuur van Vrienden van de Voorschotense bibliotheek en het bestuur van de Voorschotense Golfclub tijd kosten. En uiteraard blijf ik me bemoeien met de financien van de Roeibond. Ook de VVD blijft mij boeien. En voor mij een aangrijpende activiteit blijft het lidmaatschap van de adviesraad van het Herinneringscentrum voor Kamp Westerbork.

Vertrek uit de Kamer

Op 22 maart heeft Helma de Tweede Kamer verlaten. Het was een mooi afscheid. Helma heeft het werk in de Kamer met plezier gedaan en heeft het gevoel, dat ze aan het welzijn van ons mooie land heeft kunnen bijdragen.

Afscheid van topsport

Ik heb besloten niet terug te keren na de verkiezingen. Na mij, in dit prachtige parlement, bijna 10 jaar te hebben ingezet voor onze partij vind ik dat het tijd is geworden om plaats te maken voor jongere talenten. Ik vind dat het met mijn 65 jaar mooi is geweest. Mijn hele leven heb ik topsport bedreven, eerst tijdens roeien in de acht en nu in de Kamer, maar het is tijd om af te bouwen..

In het belang van een zorgvuldige overdracht heeft Aukje de Vries sinds begin april mijn mooie portefeuille belastingen overgenomen.

Belastingplan 2016

Het belastingplan is aangenomen. Eindelijk, voor het eerst sinds vele jaren, gaat er met dit belastingplan weer eens geld naar de burger. We hebben enkele zware jaren achter de rug waarin het Kabinet moeilijke maatregelen heeft moeten nemen om de economie weer op orde te brengen. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. Dit was zeker niet altijd even leuk, maar het heeft er wel voor gezorgd dat het weer beter gaat met Nederland. En nu is er geld voor een lastenverlichting van 5 miljard. Iedereen zal er met dit belastingplan op vooruit gaan en daar ben ik blij mee.

De maatregelen

De lastenverlichting richt zich vooral op de groep werkenden en de mensen die graag aan het werk willen. De inkomstenbelasting gaat in de tweede en derde schijf omlaag en er is een verlenging van de derde schijf waardoor men pas later in de hoogste schijf terecht komt. Dit geeft een hoger netto loon waardoor er meer vrijheid is voor mensen om hun eigen verdiende geld naar eigen inzicht te besteden.

Ook gaat de arbeidskorting omhoog waardoor het voor werkgevers ook makkelijker wordt om mensen aan te nemen. Mensen die nu nog geen baan hebben en thuis op de bank zitten kunnen hierdoor sneller aan het werk. Het is voor ons wezenlijk dat werken loont dus wij ondersteunen dit van harte. De komende jaren moet dit proces door blijven gaan wat ons betreft, want werken is essentieel in dit land.

Ook de groep ouderen zal er niet op achteruit gaan door de koopkrachtreparatie. De ouderenkorting wordt verhoogd, zodat betrokkenen met een inkomen tot ca. 35.000 euro er op vooruit gaan. Voor ouderen die een hoger inkomen hebben geldt dat zij zullen profiteren van de verlaging van de tarieven van de tweede en derde schijf in de inkomstenbelasting. Verder begint ook hier de vierde schijf pas bij een hoger inkomen. Voor 2017 is ook al vastgelegd dat de ouderenkorting structureel op niveau blijft.

Verder ben ik blij dat de verruiming van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning terug is. Deze was een groot succes en zal starters helpen op de woningmarkt. De verhoging zal ingaan op 1 januari 2017 en de ontvanger mag niet jonger zijn dan 18 jaar maar ook niet ouder dan 40 jaar. De nieuwe vrijstelling geldt niet alleen voor ouders die aan kinderen schenken. Ook grootouders, ooms, tantes en de buurman kunnen schenken binnen deze vrijstelling.

Herziening van de vermogensbelasting

Omdat wij veel vragen binnen hebben gekregen over de herziening van de vermogensbelasting wil ik graag een apart berichtje plaatsen over deze verandering.

Laat ik beginnen met onze opvatting dat de VVD het liefst helemaal geen vermogensbelasting ziet, maar ik zie helaas ook dat het lastig is om deze af te schaffen gezien het linkse politieke klimaat en het kost ook gewoon veel geld.  Ook was met deze belastingverlaging het voor ons heel belangrijk om eindelijk een keer de inkomstenbelasting en werkgeverslasten te verlagen.

De afweging voor het nieuwe – tijdelijke – stelsel

De afgelopen jaren ging men in box 3 uit van een fictief rendement van 4%. De VVD vond en vindt dit onrechtvaardig en wil graag overstappen naar een systeem waarbij het reëel rendement belast wordt, in plaats van een fictief percentage, vooral omdat het rendement op spaarrekeningen al jaren lager ligt.  De Staatssecretaris van financiën gaf echter aan dat, hoewel dit ook zijn wens zou zijn, nu voor de belastingdienst technisch niet uitvoerbaar zou zijn. Hoewel wij graag sneller stappen zou zetten naar het belasten van reëel rendement in plaats van een fictief rendement, begrijp ik de argumentatie van de Staatssecretaris wel. In de nieuwe box 3 houdt de belastingdienst wel al rekening met meer soorten vermogen, zoals bijvoorbeeld sparen of aandelen. Maar wij vinden het vooral belangrijk dat we in het nieuwe stelsel hebben vastgelegd dat zodra het mogelijk is de stappen richting reëel rendement gezet gaan worden. Het systeem van nu is dus een tussenoplossing.

Wat gaat er veranderen?

 Allereerst wordt de belastingvrije voet opgehoogd naar ongeveer 25.000 euro. Hierdoor hoeven 240.000 mensen die nu wel box III-heffingen betalen dat na de wijziging niet meer te doen. De rest van de belastingplichtigen betaalt over deze verhoogde vrije voet natuurlijk ook geen belasting en profiteert daar ook van.

Daarnaast verlagen we het tarief voor iedereen met een vermogen van minder dan 100.000. Ook mensen met een vermogen hoger dan 100.000 euro profiteren van het verlaagde tarief onder de 100.000, omdat zij over het eerste deel van hun vermogen onder de 100.000 euro minder belasting gaan betalen ook al betalen ze (nu) meer over alles daarboven. Overigens kan ook dat veranderen omdat het rendement jaarlijks wordt herzien. Gaat het rendement op beleggingen omlaag of de spaarrente daalt, dan gaan mensen ook minder belasting betalen. Dit geldt ook visa versa. Dat vindt de VVD een stap in de goede richting want het benadert daarmee meer de belasting op reëel rendement. Het resultaat is dat het omslagpunt voor meer of minder belasting ligt op 237.000 euro voor één persoon en 474.000 euro voor tweeverdieners. 90% van de belastingplichtigen in box 3 heeft een vermogen dat lager ligt dan dit omslagpunt en gaat dus minder belasting betalen.

Slotwoord

Zoals ik al aangeef is zowel het huidige als het nieuwe systeem in een zekere mate onrechtvaardig, omdat het gebaseerd is op een forfaitair systeem en niet het daadwerkelijk behaalde rendement. Maar zoals aangegeven wordt er, mede onder druk van de Tweede Kamer, nu alles aan gedaan om binnen enkele jaren op een belasting van het daadwerkelijk behaalde rendement te komen.  De stappen die de Tweede Kamer nu onderneemt om te komen naar een werkelijk rendement zijn de volgende. Allereerst, binnen drie jaar moet er een evaluatie plaatsvinden gericht op het mogelijk maken van het belasten van het reëel genoten rendement. Tevens is er tijdens afgelopen Belastingplan een motie aangenomen, gesteund door een grote meerderheid in de Kamer, dat de regering tijdens het volgende belastingplan met voorstellen moet komen om per 2018 vermogen te kunnen belasten op basis van werkelijk rendement. We gaan dus steeds meer naar een systeem gebaseerd op reëel genoten rendement en de meeste politieke partijen staan hier ook zeker achter. Ook de VVD zal hier op blijven drukken.

Algemeen Overleg Belastingdienst van 21 mei 2015

De Belastingdienst is een grote overheidsdienst met een lange geschiedenis. Zelf heb ik er 25 jaar met veel plezier voor gewerkt.

Vorige week werd bekend dat de Belastingdienst een grote reorganisatie te wachten staat. Staatssecretaris Wiebes wil investeren in een overkoepelend softwaresysteem dat de verschillende databases beter kan combineren. Mede hierdoor verliezen 5000 medewerkers hun huidige baan maar krijgen zij binnen de Belastingdienst of elders binnen de rijksoverheid een andere baan aangeboden. Tijdens het algemeen overleg heb ik mijn zorgen geuit over de volgende onderwerpen:

  • Het is pijnlijk dat medewerkers ontwikkelingen moeten vernemen via media en interne kanalen. Hoe kan hier in het vervolg beter mee worden omgegaan?
  • Wat gaan deze 5000 medewerkers nu doen? Veel medewerkers van de Belastingdienst werken er al jaren en zijn vanaf de Mulo of Mavo direct voor de Belastingdienst gaan werken. Hier moet zorgvuldig mee worden omgegaan.
  • Hoe verlopen de gesprekken met de vakbonden?
  • Hoe gaan we slimmer werken en hoe gaat het verder met ICT?

Los van mijn geuite zorgen is de modernisering van de Belastingdienst een ambitie die de VVD ondersteunt en noodzakelijk acht voor de toekomst. De Algemene Rekenkamer onderschrijft dit in zijn verantwoordingsonderzoek over 2014. Onderzoek wijst volgens de Algemene Rekenkamer uit dat de Belastingdienst “veranderingen in fiscale regels ternauwernood aankan door verouderde ICT” en “De Belastingdienst werkt met zo’n twaalfhonderd verschillende applicaties, waaronder veelgebruikte van 37 jaar oud.”

Verder stond tijdens het algemeen overleg de fraude met toeslagen centraal. De VVD heeft waardering voor de proactieve aanpak van de Staatssecretaris om fraude met toeslagen aan te pakken. Er is geïnventariseerd hoeveel toeslagen in welk land openstaan. In totaal staat er voor 168,2 miljoen euro open in vooral Polen, België en Duitsland. De Staatssecretaris heeft vijf nieuwe maatregelen aangekondigd zoals het aanschrijven van mensen met een toeslagschuld, denk daarbij aan fraudegevallen maar ook aan goedwillende mensen, en het inschakelen van incassobureaus in het buitenland om dit geld terug te vorderen. Er moet alles op alles worden gezet om dit geld terug te vorderen want het gaat om belastinggeld. De fraude toont maar weer aan dat het toeslagencircus wat betreft de VVD moet worden afgeschaft.

Als laatst heb ik wederom aandacht gevraagd voor de ongewenste bijwerkingen van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). FACTA is een Amerikaanse wet die financiële instellingen (FI’s) wereldwijd verplicht jaarlijks te rapporteren aan de Amerikaanse belastingdienst, de Internal Revenue Service (IRS), over rekeningen die worden gehouden door Amerikaanse belastingplichtigen buiten de Verenigde Staten. De ongewenste bijwerkingen raken Nederlandse burgers die door hun plaats van geboorte in de Verenigde Staten, zowel  een Nederlands als  Amerikaans paspoort  hebben, maar primair als Nederlands staatsburger leven en belasting betalen en hun Amerikaanse paspoort slechts passief hebben. Zij krijgen te maken met situaties waarin banken in Nederland hun dienstverlening weigeren of beëindigen met Nederlanders die tevens een Amerikaans paspoort bezitten. Ook zijn er gevallen bekend waarin er sprake is van een dubbele heffing. Graag zou ik dit verder uitgezocht willen zien aangezien deze situatie voor betrokkenen vervelende situaties oplevert.

Debat belastingontwijking van 5 maart 2015

Belang vestigingsklimaat en banen voorop

De VVD gaat niet mee in het linkse frame om Nederland weg te zetten als een fout belastingland of een belastingparadijs voor multinationals. Nederland heeft een gemiddeld VPB tarief, een groot netwerk van belastingverdragen en een efficiënte Belastingdienst.

 Ons goede fiscale klimaat draagt eraan bij dat bedrijven zich graag vestigen in Nederland. Dat levert economische groei en banen op. We moeten niet in de positie raken dat we bedrijven schrik aanjagen als bedrijven zich graag willen vestigen in Nederland. Dit gaat juist ten kosten van de economie en vooral te koste van banen. Laten we vooruit denken en het hebben over innovatie. Dus vernieuwende industrieën aantrekken, belemmeringen opheffen en regelgeving vereenvoudigen. Tijdens het debat heb ik samen met de heer van Vliet een motie ingediend en de regering verzocht zich maximaal in te spannen om banen in Nederland te behouden en nieuwe banen aan te trekken door een blijvend aantrekkelijk vestigingsklimaat. Deze motie is bij de stemming van 10 maart 2015 aangenomen.

Niks geheimzinnigs aan taks rulings

Een tax  ruling  is een volstrekt normaal instrument voor bedrijven en particulieren om vooraf zekerheid  te krijgen hoe de fiscale wetgeving toegepast gaat worden. Elk land heeft rulings. Een particulier kan bij afwikkeling van een ingewikkelde erfenis ook vooraf zekerheid krijgen hoe dit fiscaal wordt afgewikkeld. Die zekerheid is voor bedrijven belangrijk om zich hier te vestigen en geen dubbele belasting te betalen. De VVD wil natuurlijk dat  het sluiten van rulings plaatsvindt binnen de bestaande wetgeving, maar er mogen geen bedrijfsgegevens op straat komen te liggen. Dat schaadt bedrijven en ons vestigingsklimaat. Het kost banen. De Kamer zou te klein zijn als de Belastingdienst van 13 miljoen belastingplichtigen de belastinggegevens openbaar zou maken.

 

Nederland té Piketty-proof

De Franse econoom Thomas Piketty, schrijver van het boek “Kapitaal in de 21e eeuw”, bezocht deze week Nederland. Onderdeel van zijn bezoek was ook een gesprek met de leden van de Commissie Financiën in de Tweede Kamer. Aansluitend ging de commissie nog in gesprek met Nederlandse economen die onderzoek hebben gedaan naar vermogens- en inkomensverdeling. Onze conclusie: Nederland is al lang Piketty-proof, zelfs té.

Piketty heeft onderzoek gedaan naar de verdeling van vermogen in diverse landen, over een lange reeks van jaren. Hij verbindt hieraan – kortweg – de conclusie dat het rendement op vermogen groter is dan de economische groei en dus inkomen uit arbeid, en dat dit een zichzelf versterkend effect is waardoor vermogen vanzelf leidt tot meer vermogen en tweedeling in de samenleving. Om dat effect tegen te gaan moet vermogen zwaarder worden belast.

Koren op de molen van linkse partijen, zo lanceerde GroenLinks gelijk ideeën om de dividendbelasting, vermogensbelasting en erfbelasting te verhogen. Een vreemde reflex als je goed bekijkt wat er nu eigenlijk van Piketty’s werk voor Nederland op gaat. Niet alleen geeft hij zelf aan dat we niet mogen klagen over onze situatie in Europa en de groeiende ongelijkheid, maar blij kunnen zijn dat we zo welvarend zijn. “De stijging van de private welvaart in Europa was nog altijd groter dan de stijging van de publieke schuld”, zo zei hij in de Kamer. Maar ook op de rest van zijn betoog is voor Nederland wel wat af te dingen.

Daarvoor eerst terug naar de kern van zijn betoog. Het rendement op vermogen is groter dan de economische groei. Nu is dat op zichzelf een geruststellende conclusie, want mensen die geld investeren in bedrijven lopen ook het risico dat het niets wordt en ze hun geld kwijt zijn. Het hogere rendement is dus ook een vergoeding voor dit risico, want anders investeert niemand meer en kom je als land niet verder vooruit. En dat kost pas echt banen. Daarnaast is de economische groei in Europa én Nederland laag in deze jaren. Het heeft dus veel meer zin om te focussen op een hogere groei en ons land meer concurrerend te maken.

Ook het andere deel van zijn conclusie – geld zit bij een afgebakende groep mensen en die wordt steeds rijker – gaat voor Nederland niet op. Zo gaan hoge inkomens lang niet altijd van ouders op kinderen over: 70% van die kinderen kunnen die hoge inkomenspositie niet behouden, en ondertussen weet 70% van de kinderen uit de minst welvarende gezinnen zich op te werken tot een hoger inkomen, aldus het CBS. Enkele jaren geleden meldde het SCP dat 93% van de kinderen die in relatieve armoede opgroeit, later zelf niet arm is. Dit laat al zien dat in Nederland de bewegingen groot zijn en hier lukt om “van een dubbeltje een kwartje te worden”. Inzet en prestatie lonen gelukkig!

Hoe zit het dan met de verschillen in Nederland? Alle maatstaven die daarvoor zijn, tonen aan dat Nederland een gelijkmatig land is. De ongelijkheid in besteedbaar inkomen is relatief laag, Nederland behoort volgens het CBS tot de vijf Europese landen met de laagste inkomensongelijkheid, en het risico op armoede of uitsluiting is in Nederland het laagst van de Europese Unie.

Een belangrijke nuance op het betoog van Piketty is bovendien dat hij pensioengelden niet meerekent. Nederlanders sparen voor hun pensioen, en daarvoor is in de pensioenfondsen inmiddels zo’n 1200 miljard euro bij elkaar gespaard. Dit geld is niet van individuele mensen, maar zij hebben wel individueel rechten op een goed verzorgde oude dag. Als je het gespaarde pensioengeld meerekent, neemt de scheve verdeling van vermogen in Nederland sterk af en lijken we op Scandinavië, niet op de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk.

Ons “vermogen” zit voor een deel ook in de verzorgingsstaat. Elders in de wereld is de vraag of je geld hebt beslissend voor de toegang tot zorg en sociale voorzieningen. In Nederland niet, en dus is de noodzaak om zelf veel (spaar)geld te hebben kleiner dan elders.

En ja, er zijn vermogensverschillen in Nederland, maar die zitten vooral tússen generaties en minder binnen generaties. Dus hoe ouder, hoe meer geld, omdat mensen gedurende hun leven hebben kunnen sparen en een eigen huis tegen die tijd is afbetaald.

Kortom, we hoeven ons voor de situatie in Nederland niet te schamen. En er is al helemaal geen reden om selectief te shoppen in Piketty’s conclusies en aanbevelingen. Van zijn belangrijkste aanbeveling om een wereldwijde vermogensbelasting in te voeren weet hij zelf ook dat deze net zo realistisch is als – helaas – het afkondigen van wereldwijde vrede.

Maar de reeks van belastingverhogende ideeën die linkse partijen aan zijn werk ontlenen, zouden ons land grote schade toebrengen. Immers, je raakt dan de mensen met spaargeld, een eigen huis of gespaard pensioen. Maar je raakt ook ondernemers die hun geld hebben geïnvesteerd in een eigen (familie)bedrijf en daardoor voor banen zorgen, pensioengeld en uiteindelijk mensen met een eigen huis. Over erfenissen heeft de overledene al belasting betaald, en de erfgenaam gaat ook weer gewoon belasting betalen over het geërfde spaargeld, dus geen reden om de erfbelasting als driedubbele heffing verder te verhogen.

Veel geld zit (gelukkig) ook vast in bedrijven, en wordt opnieuw geïnvesteerd om verder te groeien. Ander spaargeld wordt belegd in Nederlandse aandelen: ook dat is geld dat wordt geïnvesteerd in Nederlandse bedrijven en daardoor zijn én blijven er veel banen in Nederland. Een verhoging van de dividendbelasting maakt het onaantrekkelijker om in Nederlandse bedrijven te investeren, dan moet je het vervolgens niet gek vinden als dat geld zijn weg vindt in investeringen in buitenlandse bedrijven. Kortom, een straf op investeren in Nederland.

Maar bij de vermogensbelasting blijkt pas echt dat Nederland al té Pikettyproof is. Waar hij zelf een belasting van 0,5% voorstelt, zit Nederland daar met 1,2% al lang boven.

Zelfs Piketty zelf geeft aan dat verschillen in inkomen ook een goed effect hebben, ze leiden namelijk tot groei en de juiste prikkels om te ondernemen en innoveren. Uitwassen van te grote verschillen zijn in Nederland niet aan de orde. Er is geen reden om ons een probleem aan te laten praten, in plaats daarvan kunnen we ons beter richten op wat goed is voor Nederland: blijvend zorgen voor goed onderwijs (daar wordt iedereen slimmer van), zorgen voor economische groei (daar worden we allemaal rijker van) en zorgen voor lagere belastingen op werk en ondernemen (daar krijgen we meer banen van).

Door Mark Harbers (woordvoerder financiën), Helma Neppérus (woordvoerder belastingen) en Anne Mulder (woordvoerder sociale zaken).

VVD vreest moloch uit Brussel

Op verzoek van Helma is het voorstel van de EU, om meer uitvoerende taken van de douane over te hevelen van de soevereine staten naar Brussel, geagendeerd in de Kamer. Zij vreest een moloch, die zal zorgen voor een verzwaring van administratieve lasten en extra Europese bureaucratie. De staatssecretaris gaat gelukkig actie ondernemen om het voorstel grondig aan te passen

De eindsprint

Morgen begint de eindsprint van de campagne. Ik ga eerst naar de centrale aftrap in Rotterdam met ook onze minister-president en ga daarna verder met de campagne in Voorschoten. Landelijk en lokaal, de VVD gaat er voor!